Integritetspolicy

Wikmans VVS vill med denna policy informera om vår behandling av personuppgifter och att dessa hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Allmänt

Du ska känna dig säker när du lämnar dina personuppgifter till oss och att det finns ett tydligt ändamål med behandlingen. Vi arbetar löpande och systematiskt med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska vara skyddade mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. GDPR står för General Data Protection Regulation som även kallas dataskyddsförordningen och börjar tillämpas den 25 maj 2018.

2. Personuppgiftsansvarig

Wikmans VVS AB, 556169-6823, är ansvarig för att behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs i bolag inom koncernen. Kontaktinformation Wikmans VVS AB, Vallviksvägen 116, 179 61 Stenhamra

Mail: info@wikmansvvs.se

3. Vad är en personuppgift?

All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och även foton.

4. Vad är en känslig personuppgift?

Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Normalt är det förbjudet att hantera sådana uppgifter men det finns undantag mot förbudet och känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter.

5. När får personuppgifter samlas in?

Behandling av personuppgifter får enligt GDPR ske om åtminstone ett av följande villkor är uppfyllda:

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige som exempelvis att följa bokföringslagen.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
  • Behandlingen är nödvändig om företaget kan visa att dess intresse av att hantera uppgifterna väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv.

6. Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter i verksamheten bland annat för att administrera avtal med våra kunder, leverantörer, medarbetare och arbetssökande. Det kan också vara intresseanmälningar för beställning av tjänster. Vi behöver också personuppgifter för att kunna ta kreditupplysning och bedöma er betalningsförmåga. Behandling av uppgifterna kan också ske för att Wikmans VVS AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lagar och förordningar.

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

8. Lämnar vi ut personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Wikmans VVS AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Wikmans VVS ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. En tredje part som behandlar personuppgifter åt oss kallas personuppgiftsbiträde vilket exempelvis kan vara en IT-leverantör. Vi ansvarar för att det tecknas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som ska säkerställa att motparten är bunden vid att följa aktuella lagar och förordningar enligt GDPR.

9. Rättigheter

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter Wikmans VVS AB behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Wikmans VVS AB behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss skriftligen. Ditt brev ska vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.

10. Cookies

Vid besök på vår webbplats, www.wikmansvvs.se, så lagras en liten textfil som innehåller information på besökarens dator. Cookies används för att ge statistik om användandet av webbplatsen och ses bara som siffror som inte kopplas ihop med personuppgifter.

11. Ändring av integritetspolicy

Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Aktuell integritetpolicy kommer att finnas på Wikmans VVS ABs webbplats.